ثبت شکایات

در صورت داشتن هرگونه شکایات یا انتقاد می توانید از طریق ارسال شکایات خود به ایمیل banehlaptop1@gmail.com یا از بخش تماس با ما اقدام نمایید.